Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων στις πλατείες του Καστρακίου και της Φιλοθέης

 
Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων στις πλατείες Καστρακίου και Φιλοθέης των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση για το έτος 2017 θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Δωρίδας στις 10 Μαΐου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την προκήρυξη της δημοπρασίας παραχωρούνται οι εξής χώροι:

• Στην Τ.Κ. Φιλοθέης : Κ. Πλατεία 50 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και φορητών ομπρελών χωρίς μόνιμη πάκτωση επί του εδάφους .
• Στην Τ.Κ. Καστρακίου : Κ. Πλατεία 96 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και φορητών ομπρελών χωρίς μόνιμη πάκτωση επί του εδάφους.


Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Ευπαλίου και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Για να γίνουν δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

Α. ως εγγύηση γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.
Β. Φορολογική ενημερότητα.
Γ. Βεβαίωση μη οφειλής η διακανονισμού του Δήμου Δωρίδος.
Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Ε. Προσκόμιση Άδεια καταστήματος ή υπό έγκριση καταστήματος. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μπορεί να πλειοδοτήσει μόνο για τη μίσθωση ενός κοινόχρηστου δημοπρατούμενου τμήματος.


Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Δωρίδος στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Μόραλης Θ. τηλ. 2634350025)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου