Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επτά έργα από το Δήμο Δωρίδας

Ο Δήμος Δωρίδος θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχων για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παρακάτω έργων, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου:

· Δημοτική οδοποιία ΤΚ Περιβολίου, ΤΚ Τριστένου και ΤΚ Κοκκίνου ΔΕ Βαρδουσίων 5.012 €
· Διαμόρφωση-Αναμόρφωση γούρνας Πλατύ ΤΚ Υψηλού Χωριού ΔΕ Βαρδουσίων 4.095 €
· Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Κριατσίου, ΤΚ Κροκυλείου ΔΕ Βαρδουσίων 6.799 €
· Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΤΚ Αρτοτίνας ΔΕ Βαρδουσίων 5.500,00€
· Εργασίες διαμόρφωσης θέσεων για τη στατική τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων ΔΕ Βαρδουσίων (Αρτοτίνα) 5.000 €
· Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κάμπου ΔΕ Ευπαλίου 12.000 €
· Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΤΚ Κάμπου ΔΕ Ευπαλίου 10.560 €

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ε.Δ.Ε. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 13/11/2015 ημέρα Παρασκευή για τα πέντε πρώτα έργα και μέχρι τη Δευτέρα 16/11/2015 για τα δύο τελευταία, υποβάλλοντας σχετική σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν Εργολάβοι Δημοσίων Έργων καθώς και Εμπειροτέχνες, που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση έργων, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Εργοληπτικό πτυχίο ή πιστοποιητικό εμπειροτέχνη
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
• Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ούτε τους έχει επιβληθεί ποινή που να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ιωάννη Σταθόπουλο στο τηλέφωνο 22663 50310.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου