Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

ΕΤΣΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο Δ.ΔΩΡΙΔΑΣ Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 100 σελίδων Εσωτερικού Κανονισμού και που θα εδρεύει το κάθε Τμήμα και Υπηρεσία

Του Παύλου Δωριάδη

Την προσεχή Τετάρτη 6 Ιουλίου , σε νέα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα εγκριθεί τελικά ο Εσωτερικός Κανονισμός του Δήμου Δωρίδας.

Το σχέδιο του Κανονισμού 100 σελίδων , που ετοίμασε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος, δόθηκε στους 27 Δημοτικούς Συμβούλους για να το μελετήσουν και να εισηγηθούν κάποιες παρατηρήσεις εφ όσον το κρίνουν.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό περιγράφεται αναλυτικά όλη η νέα δομή του Δήμου , οι Υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις που δημιουργούνται καθώς και τα αυτοτελή τμήματα .

Ειδικότερα σύμφωνα με το Σχέδιο της Εισήγησης δημιουργούνται οι εξής Διευθύνσεις , Υπηρεσίες και Τμήματα που περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

• Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
• Νομική Υπηρεσία
• Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
• Αυτοτελές Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας
• Γραφείο Τουρισμού
• Γραφείο Διαφάνειας
• Αυτοτελές Γραφείο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
• Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
• Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
• Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας
• Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
• Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
*Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι υπηρεσίες του Δήμου Δωρίδας διαρθρώνονται σε τέσσερα επίπεδα διοίκησης.
1. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
2. Υπηρεσίες σε επίπεδο Διεύθυνσης
3. Υπηρεσίες σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος
4. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γραφείο Διαφάνειας
2. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
3. Νομική Υπηρεσία
4. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
5. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
6. Γραφείο Τουρισμού
7. Γραφεία ΚΕΠ Λιδορικίου, Ευπαλίου, Ερατεινής, Κροκυλείου και Γλυφάδας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα:
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
1. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
2. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που περιλαμβάνει τις αντίστοιχες υπηρεσίες

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας,
3. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα:
Τμήμα Τεχνικών Έργων που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Γραφείο Συγκοινωνιακών Κτιριακών και Τεχνικών Έργων
2. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
3. Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
4. Γραφείο Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
5. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων
2. Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων

Τμήμα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
2. Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:

1. Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Διπλογραφικού
2. Γραφείο Προμηθειών
3. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων
4. Γραφείο Μισθοδοσίας
5. Ταμειακή Υπηρεσία

Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:

1. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
3. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:

1. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
2. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:

1. Γραφείο Απασχόλησης,
2. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Καταστημάτων και Επιχειρήσεων,
3. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής,
4. Γραφείο Αλιείας,
5. Γραφείο Κτηνοτροφίας,

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Αυτοτελή Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α :
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ Β :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ
1. Υπηρεσίες Οικονομικών Θεμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗ
1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, αναλυτικά οι αρμοδιότητες όλων αυτών των Υπηρεσιών και Τμημάτων περιγράφονται στην 100σέλιδη εισηγητική Έκθεση του Αντιδημάρχου Κ. Αντωνόπουλου.

Με την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού θα επακολουθήσουν εφαρμοστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το που θα εδρεύει η κάθε Διεύθυνση , Υπηρεσία και Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ορθολογιστικές , με σωστό αποκεντρωμένο προσανατολισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου της Ανάπτυξης και των Πολιτών.


Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΕΗ ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Πρόβλημα με τη ΣΑΤΑ που καθυστερεί

Τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, που είναι ιδιαίτερα διογκωμένο αφού στην ουσία έχουν άτυπα κηρύξει παύση πληρωμών προς τους προμηθευτές και τους εργολάβους , καθώς δεν έχουν καταβληθεί παρά ελάχιστα κονδύλια από τη ΣΑΤΑ.

Να υπενθυμίσουμε πως το 2010 δόθηκε η τελευταία από τις τέσσερις δόσεις, με αποτέλεσμα οι Δήμοι έχουν να πάρουν τέτοιου είδους κονδύλια από την προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2010.

Αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή να βρίσκονται αντιμέτωποι με τους κάθε είδους προμηθευτές ή εργολάβους στους οποίους όχι μόνο οφείλουν χρήματα από πέρυσι, αλλά οι συγκεκριμένοι χρεωστικοί λογαριασμοί συνεχώς φουσκώνουν, καθώς υπάρχουν ανελαστικές δαπάνες.

Όμως, η υπόθεση ΣΑΤΑ δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ήδη υπάρχουν εισηγήσεις του υπουργείου Οικονομίας, τα 600 εκατ. ευρώ που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου να μειωθούν σε 400 με 430 εκατ. ευρώ.

Για το Δήμο Δωρίδας ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών Κώστας Αντωνόπουλος μίλησαν στην εφημερίδα της Άμφισσας, ¨ΩΡΑ της ΦΩΚΙΔΑΣ¨ επισημαίνοντας τα εξής :

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ:                    
Μόνο με τη ΣΑΤΑ αντιμετωπίζουμε πρόβλημα

Υπάρχει μεγάλη δυσκολία αποπληρωμής των παλαιών έργων ,τόνισε ο Γιώργος Καπεντζώνης, καθ’ όσον όπως υποστήριξε το κυριότερο πρόβλημα εμφανίζεται στη ΣΑΤΑ. Όπως επεσήμανε, η ΣΑΤΑ δεν έχει φτάσει ακόμα, ούτε υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση, ενώ αν και έχει αποσταλεί ερώτηση προς το Υπουργείο από το Δήμο, δεν έχουμε λάβει απάντηση.

Για τον λόγο αυτό σαφώς και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένα νέο έργο στο Δήμο ούτε να υλοποιηθεί ο νέος προγραμματισμός εφόσον εκκρεμούν οι πληρωμές των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να μην ξαναχρεωθεί ο Δήμος, για να μην έρθει πάλι αντιμέτωπος με παρόμοια προβλήματα, τονίζοντας πως αν δεν τακτοποιηθούν και κλείσουν τα παλιά χρέη, δεν θα ξεκινήσει κανένα έργο.

Αναφορικά με τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, επεσήμανε πως λόγω της καλής διαχείρισης και της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από τη Δημοτική Αρχή, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι καλύπτονται όλα στην ώρα τους.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ :                   
Προς το παρόν τα βγάζουμε πέρα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Δωρίδας Κώστας Αντωνόπουλος, επεσήμανε πως ο κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πως ο Δήμος λόγω έλλειψης της ΣΑΤΑ δεν μπορεί να αποπληρώσει τα παλιά έργα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προγραμματιστούν τα νέα. Ωστόσο ο ίδιος επεσήμανε πως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα φτάσει η ΣΑΤΑ στο Δήμο.

Σε γενικές γραμμές πάντως σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, ο Δήμος τα βγάζει πέρα, προς το παρόν, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τους εργολάβους, εφόσον κάνουν υπομονή, κι έτσι θεωρεί την κατάσταση ελεγχόμενη.

Όπως επεσήμανε πάντως ο κ. Αντωνόπουλος, ο Δήμος προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιταχύνει τις διαδικασίες αποπληρωμής όλων τα παλαιών χρεών ώστε να φτάσει σύντομα στο σημείο να μην έχει οφειλές.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ημερίδα για νέες χρηματοδοτήσεις, Έλεγχοι καταλληλότητας των ακτών, Εντομοκτονία σε περιοχές Φωκίδας

Ημερίδα ενημέρωσης για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών στη πλατεία Κεχαγιά της ‘Άμφισσας.

Στην Ημερίδα θα αναπτυχθούν οι εξής ενότητες :

1. «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2. «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3. «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση.

Όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή, στην Ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε νέες καινοτομικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επιχειρήσεις του κλάδου του εναλλακτικού τουρισμού και οι επιχειρήσεις του κλάδου των χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών της Φωκίδας.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΠΙ

Καθαρές είναι όλες, εκτός από δύο, οι ακτές της Φωκίδας και τα νερά τους για κολύμπι, σύμφωνα με δειγματοληπτικούς ελέγχους που έκαναν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Οι δύο ακτές που βγήκαν ακατάλληλες, γιατί παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές ρύπων όπως τις ορίζει το Υπουργείο Υγείας, είναι αυτή των   ¨ Ευκάλυπτων Κίρρας¨ στο Δήμο Δελφών και η   ¨παραλία Βασιλόπουλου¨ στο Δήμο Δωρίδος (Δημ.Εν.Τολοφώνας).

Παρ΄ όλα αυτά πολίτες διαμαρτύρονται ότι και άλλες ακτές δεν είναι καθαρές για κολύμπι όπως αυτή για παράδειγμα του Τροκαντερού στο Δήμο Δελφών

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας διενέργησαν εντομοκτονία για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Νομό Φωκίδας .

Οι περισσότερες περιοχές (10) αφορούσαν το Δήμο Δελφών ενώ στο Δήμο Δωρίδας έγινε μόνο στη περιοχή Σούδες Τολοφώνας

Οι θέσεις και οι περιοχές που θα γίνουν οι ψεκασμοί , επιλέχθηκαν μετά από υπόδειξη των Δημοτικών Ενοτήτων του κάθε Δήμου και με εισήγηση βέβαια των τοπικών Προέδρων. Έτσι αν σε κάποιο χωριό υπάρχουν κουνούπια και δεν έχουν ψεκάσει τα Συνεργεία της Περιφέρειας , τα παράπονά σας στον …Πρόεδρο !

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ αποκτά από μεθαύριο ο Δήμος Δωρίδας

Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Πέμπτης 30 Ιουνίου στο Λιδωρίκι στις 7 μ.μ.

Του  Παύλου Δωριάδη

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αποκτά ο Δήμος Δωρίδας με απόφαση που θα πάρει μεθαύριο Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή είναι η πιο σημαντική , μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Εισηγητής του θέματος θα είναι ο Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος και στον Οργανισμό θα παρουσιάζονται όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου , διαρθρωμένες και χωρισμένες σε τμήματα και τομείς.

Μια άλλη επίσης σημαντική απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η υπογραφή με τον Δήμο Δελφών διάφορων Προγραμματικών Συμβάσεων για την εκτέλεση αρδευτικών και υδρευτικών έργων. Είναι έργα που δεν μπορεί σ΄αυτή τη φάση να πραγματοποιήσει ο Δήμος Δωρίδας αφού στερείται Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επίσης θα συζητήσει και θα αποφασίσει για την την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως της Ερατεινής.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εισηγητές τους, στη συνεδρίαση του στο Λιδωρίκι μεθαύριο Πέμπτη 30 Ιουνίου στις 7 μ.μ., σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Παναγιώτη Ζέτου, είναι τα εξής :

* Με εισηγητή τον Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη ,
-  Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δελφών για την εκτέλεση των έργων «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Ελαίας», «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Ερατεινής - Τολοφώνος», «Αποχέτευση Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δ.Ε. Ευπαλίου», «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Γλυφάδας - Τριζονίων»

* Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Κώστα Αντωνόπουλο,
-  Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Δωρίδος.
-  Καθορισμός ωρών απασχόλησης Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δωρίδος
-  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2011, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και ψήφιση πιστώσεων.

* Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Ανδρέα Ευσταθίου,
-  Αιτήσεις δημοτών για διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δωρίδας.

* Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Τσιλίκη,
-  Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών

* Με εισηγητή τον Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Καλλιαμπέτσο,
-  Έγκριση μελέτης των έργων «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Τολοφώνος», «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τολοφώνος», «Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τολοφώνος»
-  Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημοτική οδοποιία Τ.Δ. Γλυφάδας»
-  Παράταση προθεσμίας σταδίου Περιβαλλοντικών Μελετών της «Μελέτης Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων των Τ.Δ. Σεργούλας-Μαραθιά-Μοναστηρακίου-Μανάγουλης-Μαλαμάτων-Καστρακίου και Ευπαλίου» της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος

* Με εισηγητή τον Δημοτικό Σύμβουλο Μανώλη Χαραλάμπους ,
-  Λήψη απόφασης για την προώθηση αιτήματος του Τ.Σ. Ερατεινής στην Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με την εκπόνηση «Μελέτης συντήρησης και επέκταση Μώλου Ερατεινής»
-  Αναθεώρηση σχεδίου πόλεως Ερατεινής

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Η ¨ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ¨ ΤΩΝ ΣΤΗΜΕΝΩΝ


Του  Παύλου Δωριάδη

Εκατοντάδες σελίδες έχουν αφιερώσει οι εφημερίδες στο μεγάλο κόλπο με τα στημένα παιχνίδια από την ημέρα που ήρθε στη δημοσιότητα.

Ο κόσμος και ιδιαίτερα όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο , γνώριζαν και άκουγαν για ¨παράγκες¨ , στοιχήματα και στημένα παιχνίδια, αλλά τις λεπτομέρειες τις άφηναν για την …φαντασία τους και τις διαδόσεις.

Τώρα που το απόστημα έσπασε , φαίνεται ότι θα βγουν πολλά στη φόρα.

Το που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία κανείς δεν το γνωρίζει εκ των προτέρων.

Όπως έλεγε όμως ένας έμπειρος παλιός ποδοσφαιρικός παράγων , αν μερικοί από όλους αυτούς που εμπλέκονται , οδηγηθούν στη φυλακή, θα είναι ένα σημαντικό βήμα εξυγίανσης του ποδοσφαίρου, γιατί δύσκολα στο μέλλον κάποιος διαιτητής, ποδοσφαιριστής , παράγων κλπ. θα βάλει το κεφάλι του στο ντορβά και να κλεισθεί στα σίδερα.

Μέχρι τώρα , συνοψίζοντας αυτά που αποκαλύφθηκαν , έχουμε τα εξής:

* Περίπου 1000 άτομα εμπλέκονται σε όλο αυτό το βρώμικο κύκλωμα.

*  Υπάρχουν τρείς συμμορίες με τρείς αρχηγούς που δρούσαν με οριζόντιες διασυνδέσεις μεταξύ τους, ανάλογα την εποχή.

*  Στο παράνομο στοίχημα , που κατευθυνόταν κυρίως προς Μαλαισία και άλλες ασιατικές χώρες παιζόταν κάθε εβδομάδα περίπου 1.000.000 €.

*  Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του παράνομου στοιχήματος κατευθυνόταν προς την Κύπρο.

*  Η δικογραφία που έχει γραφεί αποτελείται από 93.000 σελίδες !

*  Ήδη πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί υπόπτων που έχουν ανοιχτεί, βρέθηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σε έναν που ανήκει στους αρχινονούς, βρέθηκαν 530.000.000 € !

*  Πάνω από 85 CD με συνομιλίες υπόπτων έχει παραλάβει η δικαιοσύνη από την ΕΥΠ.

*  Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία των αποκαλύψεων και μετά γραμμή για το εδώλιο.

*  Νομικοί και κυβερνητικοί κύκλοι υπολογίζουν ότι αρχές Φθινοπώρου θα αρχίσουν οι ακροαματικές διαδικασίες στα δικαστήρια.

*  Μέχρι το τέλος των αποκαλύψεων θα έρθουν στη δημοσιότητα και αρκετά άλλα ονόματα που κατέχουν θεσμική θέση στη πολιτεία.

*  Τα κυκλώματα των στημένων , των τριών συμμοριών , δραστηριοποιούντο κυρίως σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κέρκυρα, Λειβαδιά, Καβάλα, Ρόδο, Γιάννενα, Καλαμάτα και Τρίπολη.

*  Η αρχή των καταγγελιών με σημαντικά στοιχεία, έγινε εδώ και δύο χρόνια από την ΟΥΕΦΑ , όμως ουσιαστικά το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στο Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου.

*  Το συγκεκριμένο άτομο κατονόμασε 5 συγκεκριμένα πρόσωπα που στήνουν ελληνικούς αγώνες και μετά άρχισε να ενεργοποιείται παρακολουθώντας συνομιλίες τους, ο αρχικοριός της ΕΥΠ, που σαν βεντάλια απλωνόταν μέρα με τη μέρα σε εκατοντάδες άλλα.