Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ

Του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου *                                              ΑΡΘΡΟΥπηρετώντας πιστά τη βασική μας αρχή, ότι «ο Πολίτης πρέπει να είναι κάθε μέρα Πολίτης και όχι απλός ψηφοφόρος κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια», παρουσιάζουμε στο σημερινό μας άρθρο τα βασικά στοιχεία του «Συστήματος Διακυβέρνησης του Δήμου Δωρίδος», που αποτελεί συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Δημοτών σχετικά με τις διατάξεις του νέου Νόμου για την Αυτοδιοίκηση «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Είναι διαπιστωμένο ότι ο ενημερωμένος Πολίτης είναι και υπεύθυνος Πολίτης και κατά κανόνα συμβάλλει δημιουργικά στα δημοτικά δρώμενα, ανεξάρτητα από την όποια προτίμησή του στις Δημοτικές εκλογές.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Βασική αρχή του νέου Νόμου είναι η οριοθέτηση των σχέσεων μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων και των Περιφερειών και διευκρινίζεται ότι μεταξύ τους δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας με βάση το Νόμο, κοινές συμφωνίες και δράσεις.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σύμβουλοι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, πριν από την εγκατάσταση και ανάληψη των καθηκόντων τους από την 1η Ιανουαρίου 2011, δίνουν τον ακόλουθο όρκο σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της έδρας του Δήμου. «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους Νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Αιρετός που δεν δίνει τον παραπάνω όρκο εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του. Η διαδικασία της ορκωμοσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

Ο Δήμαρχος είναι στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης επειδή αφενός είναι ο προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και αφετέρου είναι ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης που καθορίζει με την ευρεία πλειοψηφία που της δίνει το εκλογικό σύστημα την πορεία του Δήμου, διαμέσου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες του Δημάρχου είναι οι εξής:

  Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή
  Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων των παραπάνω οργάνων συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος
  Ορίζει του Αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της
  Είναι Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου
  Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών
  Υπογράφει τις συμβάσεις του Δήμου
  Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου
  Εκδίδει τα πιστοποιητικά των Δημοτών
  Συνιστά ομάδες εργασίας για θέματα του Δήμου
  Υποχρεούται να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με τα θέματα του Δήμου
  Υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα
  Υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
  Δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά το χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Για εξαιρετικούς λόγους η άδεια μπορεί να παρατείνεται μέχρι 3 μήνες με άδεια του Συμβουλίου
  Είναι υποχρεωμένος να κατοικεί στο Δήμο
  Αποφασίζει αυτός για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος των συμφερόντων του Δήμου από την αναβολή λήψης απόφασης των επιτροπών αυτών.
  Σε περίπτωση που τα ιδιωτικά συμφέροντα του Δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του Δήμου, ο Δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα καθήκοντά του ασκούνται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο την 2α Ιανουαρίου πρώτη Κυριακή του 2011 ή αν απαιτηθεί την επόμενη Κυριακή 9 Ιανουαρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναλυτικά στο Νόμο.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται πάντοτε σύμβουλος της πλειοψηφίας,
Αντιπρόεδρος εκλέγεται σύμβουλος από τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας.
Γραμματέας από τον τρίτο συνδυασμό της μειοψηφίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αρμοδιότητες

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο αποφασιστικό όργανο του Δήμου για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Ενδεικτικά έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν με Νόμο στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Συμβούλιο μεταβίβασε την αρμοδιότητα σε επιτροπή του

  Εκφράζει τις θέσεις του για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όταν οι δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του
  Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές
  Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του
  Ένα μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών αποφασίζει μόνο για θέματα εκτάκτων περιπτώσεων εξαιρετικά επειγόντων και απρόβλεπτων αναγκών
  Μπορεί να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Επίσης ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική ή η Επιτροπή Ποιότητας ζωής. Επίσης όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ή το σύνολο των μελών της μειοψηφίας με γραπτή αίτηση που θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η πρόσκληση για συνεδρίαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρείς (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Στις συνεδριάσεις προσκαλείται ο Δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες Κοινότητες και μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ : αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

Είναι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στους Αντιδημάρχους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο.

Οι κατά τόπο αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσοτέρων δημοτικών ενοτήτων (είναι οι σημερινοί Δήμοι Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος), ενώ οι καθ ύλη ασκούνται σε όλο το Δήμο. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου Δωρίδας ορίζεται σε τέσσερις (4).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: σύσταση και αρμοδιότητες

Στο Δήμο μας συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος και οι τέσσερις Αντιδήμαρχοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή αρχίζει να λειτουργεί μετά τον ορισμό των Αντιδημάρχων.

Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

  Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  Συντονίζει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεσή του
  Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του
  Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιό του, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης στην Οικονομική Επιτροπή
  Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών
  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, την έκδοση Οδηγού του Δημότη με πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, το σχέδιο κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και τον κανονισμό διαβούλευσης
  Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με αυτά της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
  Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Η Οικονομική Επιτροπή διαδέχεται την «δημαρχιακή επιτροπή», είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο και από έξι (6) μέλη Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Τα πέντε (5) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Πρόεδρου προέρχονται από την πλειοψηφία και τα δύο (2) από την μειοψηφία.

Η εκλογή των μελών της γίνεται με μυστική ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ίδια συνεδρίαση μετά την εκλογή του Προεδρείου του.

Τα μέλη της επιτροπής μετά την εκλογή τους εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την μειοψηφία.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου
• Ελέγχει την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις
• Προελέγχει τον απολογισμό
• Αποφασίζει για την έγκριση δαπανών κατά περίπτωση
• Καταρτίζει τους όρους των διακηρύξεων, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες, συγκροτεί επιτροπές για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών, καθώς την και αξιολόγηση των προσφορών
• Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων καταρτίζει τους όρους και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
• Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, δωρεών κλπ
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή του
• Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Αποφασίζει για υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές
• Αποφασίζει για τους δικαστικούς συμβιβασμούς, ανάθεση νομικών γνωμοδοτήσεων και λοιπά σχετικά θέματα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Συγκροτείται με την ίδια διαδικασία και αριθμό μελών, στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέραμε παραπάνω για την περίπτωση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
  Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου
  Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  Θέματα καθορισμού χρήσεων γης
  Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αναπλάσεις περιοχών, πολεοδομικές επεμβάσεις κλπ
  Λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών και με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του, αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

  Εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  Επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  Τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  Εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  Ενώσεις και συλλόγους γονέων
  Αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  Εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  Δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως και 50 μέλη. Σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων ορίζονται ως επιπλέον μέλη μετά από κλήρωση δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος.

Στις συνεδριάσεις καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμοδίων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγραμματισμού δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με :

  Αναπτυξιακά προγράμματα και το πρόγραμμα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα
  Θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος μετά από παραπομπή σε αυτή από το Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο
  Τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου

Για τη διαβούλευση με τους πολίτες μπορεί να χρησιμοποιεί και ηλεκτρονικά μέσα για τη συγκέντρωση των απόψεών τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, την επαφή τους με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές κλπ.

Συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή εκπρόσωποι τους που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται δημοτικός σύμβουλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.

Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος που είναι μέλος της.

Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφτηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε από την παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφτηκε, καθώς και να οριστεί Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η επανένταξή του είναι δυνατή με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Νόμο.

Η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί στις δημοτικές παρατάξεις κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.


* Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ).
Πρόσφατα εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος με τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ», με επικεφαλής τον νέο Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη.

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ για να λειτουργήσει αμέσως ο Δήμος

Του Παύλου Δωριάδη


Σε αγώνα δρόμου νυχθημερόν έχει επιδοθεί όλο αυτό τον καιρό ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης μαζί με το επιτελείο του για να μπορέσει να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διατάξει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του , ώστε από την αρχή του έτους που θα αναλάβει καθήκοντα, να λειτουργούν όλα χωρίς προβλήματα.

Ήδη προχθές Πέμπτη παρακολούθησαν στην Πάτρα ειδική διημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών , η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέματα που αφορούν τα πρώτα και αναγκαία βήματα για μια επιτυχημένη μετάβαση από την εποχή του Καποδίστρια στην εποχή του Καλλικράτη .

Παρόμοια διημερίδα ο Καπεντζώνης με τα στελέχη του θα παρακολουθήσουν την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη στη Λάρισα που θα διοργανωθεί και εκεί από τους ίδιους φορείς με θεματογραφία την αποτελεσματική μετάβαση στην εποχή του Καλλικράτη .

Τα ερωτήματα που προκύπτουν και θέτουν οι νεοεκλεγμένοι Δήμαρχοι στις διημερίδες αυτές είναι πολλά και εύλογα αφού πρέπει να απαντηθούν ώστε να λειτουργήσουν οι Δήμοι από τον Ιανουάριο.

Μεταξύ των πάρα πολλών θεμάτων που τέθηκαν ήταν :

* Ποια θα είναι η διάταξη του προσωπικού στους νέους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου;
* Πως θα εξυπηρετούνται οι Δήμοι που σήμερα δεν έχουν πολεοδομίες ;
* Πως θα γίνει η ενοποίηση των Οργανισμών αφού άλλοι Δήμοι έχουν και άλλοι δεν έχουν;
* Πως θα λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και εάν μπορούν να μετακινούνται οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά ;
* Τι θα γίνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων , καθώς ορισμένοι Δήμοι έχουν αναθέσει το έργο αυτό σε ιδιώτες εργολάβους ;
* Ποιες υπηρεσίες πρέπει κατ΄ ελάχιστον να λειτουργούν στις έδρες των Καποδιστριακών Δήμων για να μην αναγκάζονται οι δημότες να πηγαίνουν στην έδρα του Καλλικρατικού Δήμου να εξυπηρετηθούν ;
* Τι θα γίνει με το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ; Θα συνεχιστεί; Και αν ναι , ποιος θα το χρηματοδοτήσει ;
* Πως θα λειτουργήσουν τα γραφεία του ΟΓΑ και τα γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης;
* Όταν γίνεται πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δεν έχει μεγάλη μοριοδότηση η εντοπιότητα με αποτέλεσμα να προσλαμβάνεται κάποιος από άλλη περιοχή και ο οποίος αρνείται να αναλάβει με αποτέλεσμα να μη γίνεται δουλειά.
* Το σύστημα διοίκησης πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να αναδιατάξουν τις υπηρεσίες τους για να γίνει πιο δίκαιη κατανομή του προσωπικού μεταξύ υπηρεσιών που έχουν υπερπληθώρα και άλλων που λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού κ.ά.

Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των αυτοδιοικητικών στελεχών της Δωρίδας , η Δημοτική παράταξη του δημάρχου, ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ και ο Όμιλος Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ) οργανώνουν στη Μανάγουλη Δωρίδας την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου ειδική ημερίδα με ομιλητές έμπειρα και έγκριτα αυτοδιοικητικά στελέχη.

Στο μεταξύ ο Γ. Καπεντζώνης έχει αρχίσει και σειρά επαφών με τους απερχόμενους 4 δημάρχους των Καποδιστριακών Δήμων Δωρίδας για να ενημερωθεί σε όλα τα θέματα και την υφιστάμενη κατάσταση, που παραλαμβάνει, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο Λιδωρικίου Γιώργο Κουλούλα , που συζήτησαν και τυπικά θέματα μετάβασης στη νέα εποχή , αφού στο Λιδωρίκι είναι η έδρα του Δημου και θα φιλοξενήσει και τις επιτελικές υπηρεσίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάντηση αυτή τέθηκε και το περιβόητο «θέμα των σφαγείων» που ο διαγωνισμός ανάθεσης ήταν άγονος ύστερα από τρείς προσπάθειες και ο Κουλούλας προσανατολίζεται να τα δώσει με απευθείας ανάθεση , λίγες ημέρες πριν παραδώσει την δημοτική αρχή κάτι που χαρακτηρίζεται ως κολάσιμο και ανεπίτρεπτο.

Ο Καπεντζώνης είχε ακόμα συνάντηση με την Αθανασία Ψάλτη προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δελφών και συζήτησαν κυρίως τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον οδικό άξονα Άμφισσας – Λιδωρικίου λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων , καθώς και το θέμα της αρχαιολογικής συλλογής Λιδωρικίου.

Τέλος ο νέος Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για προοπτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες που δίνονται στη Δωρίδα μέσω της Αναπτυξιακής Φωκικής ΑΕ , στην οποία ο Δήμος Δωρίδας είναι μέτοχος , παίρνοντας μέρος στην τελευταία της γενική συνέλευση .

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ

Του Παύλου Δωριάδη


Ένα μήνα σχεδόν μετά τις δημοτικές εκλογές στη Δωρίδα και επικρατεί ένα πλήρες αλαλούμ για το πώς θα κατανεμηθούν τελικά οι έδρες στους 3 συνδυασμούς .

Για το λόγο αυτό και μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο Πρωτοδικείο Άμφισσας δεν έχουν ακόμα αναρτήσει τα τελικά αποτελέσματα .

Σε ότι αφορά την γενική κατανομή δεν υπάρχει πρόβλημα , όπου ο Καπεντζώνης παίρνει 16 έδρες , ο Παγώνης 9 και ο Τριανταφύλλου 2.

Με την ερμηνεία που δόθηκε από την αρχή, στον Νόμο , έγινε η κατανομή των παραπάνω εδρών κατά δημοτική περιφέρεια, και πόσες έδρες δικαιούται ο κάθε συνδυασμός σε Βαρδούσια, Ευπάλιο, Λιδωρίκι και Τολοφώνα .

Τώρα το Πρωτοδικείο έρχεται να δώσει άλλη ερμηνεία στο Νόμο αλλάζοντας και την κατανομή των εδρών .

Έτσι και σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία στα Βαρδούσια ο Καπεντζώνης παίρνει και τις 4 έδρες . Δηλαδή χάνει ο Κώστας Παλασκώνης την έδρα και την κερδίζει ο Χρήστος Μητρόπουλος.

Στο Ευπάλιο ο Καπεντζώνης παίρνει 5 έδρες , δηλαδή χάνει ο Θανάσης Κατσούδας και ο Τριανταφύλλου παίρνει 2, χάνοντας μία στο Λιδωρίκι . Δηλαδή βγαίνει στο Ευπάλιο ο Γιώργος Καραχασάνης και χάνει στο Λιδωρίκι η Μήτρου-Θεοχάρη Βάγια .

Στο Λιδωρίκι ο Παγώνης παίρνει μία ακόμα έδρα , που την χάνει όπως αναφέραμε στα Βαρδούσια και εκλέγεται ο Κρικέλας Ιωάννης .

Τέλος στο διαμέρισμα Τολοφώνας δεν υπάρχει μεταβολή.

Όλα αυτά βέβαια δημιούργησαν εύλογα μια τεράστια αναστάτωση στα επιτελεία των τριών συνδυασμών και υπήρξαν επαφές με ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να δοθεί η σωστή ερμηνεία του Νόμου και να κατανεμηθούν οι έδρες.

Στο μεταξύ σύμφωνα με ρεπορτάζ , αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών μας δήλωνε ότι η σωστή ερμηνεία του Νόμου για τη Δωρίδα , είναι αυτή που εξ αρχής είχε δοθεί και δεν πρέπει ο Πρωτοδίκης να κάνει άλλη εφαρμογή. Η κατανομή των εδρών δεν πρέπει να αλλάξει .

Ύστερα απ΄ αυτό και μετά τις διευκρινιστικές παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν και υπηρεσιακά , εκτιμάται ότι μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, να υπάρξει η τελική ανάρτηση των.

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Ημερίδα για πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨

Στο Δήμο Δωρίδας Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

Ημερίδα για βασικά θέματα που αφορούν τον «Καλλικράτη» θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Δωρίδας , που διοργανώνεται από τον Όμιλο Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης ( ΟΠΣΑ ) και την Δημοτική παράταξη ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ.

Στη διάρκεια της Ημερίδας θα αναπτυχθούν τρείς εισηγήσεις:

1. Σύστημα Διακυβέρνησης του Δήμου – Τομείς Άσκησης Πολιτικής και ο Ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Παύλος Καμάρας,
Πρόεδρος Συλλόγου Δημάρχων Αττικής, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, π. Δήμαρχος Πεύκης

2. Δημόσιες Πολιτικές σε Τοπικό Επίπεδο - Επιτροπές και Συμβούλια του Δήμου,
Εισηγητής: Θεόδωρος Γεωργάκης,
Πρόεδρος του Ο.Π.Σ.Α, Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Ηλιούπολης

3. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Οικονομική Οργάνωση του Δήμου
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος,
Μέλος Δ.Σ του Ο.Π.Σ.Α, Διευθυντής Οικονομικών Σιβιτανιδείου Σχολής, Οικονομολόγος

Συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο Γιώργος Καπεντζώνης, πρόσφατα εκλεγμένος Δήμαρχος Δωρίδος

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στην ημερίδα θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν όλοι οι εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Δωρίδας και των τριών συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου ώρα 10 π.μ έως 1 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων ΦΛΟΓΕΣ στη Μανάγουλη Δωρίδας .

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Η 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Ο Ηρακλής διπλό στην Αγία Ευθυμία

Του Τάσου Ν. Τσόλκα
Φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας Φωκίδας.
Αντίθετα για το πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας  αξιοσημείωτη η νίκη του ΗΡΑΚΛΗ Μοναστηρακίου εκτός έδρας με 3-1 επί της ΜΥΩΝΙΑΣ Αγίας Ευθυμίας. Επίσης και η μεγάλη νίκη με 7-1 της ΦΩΚΙΔΑΣ  Ιτέας επί του ΔΩΡΙΚΟΥ  Μαλαμάτων .
Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς και ο ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ  με  -2 .
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες και στις δύο κατηγορίες, όπως διαμορφώθηκαν έχουν ως εξής :
ΕΝΩΣΗ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ       1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ  ΙΤΕΑΣ – ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ  ΧΡΥΣΣΟΥ      2-1
ΔΙΑΓΟΡΑΣ  ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ  ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ     2-0
ΗΣΑΪΑΣ  ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΚΙΡΡΑΣ     3-2
ΤΟΛΟΦΩΝΑ  ΕΡΑΤΕΙΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ     4-0
ΑΕΤΟΣ  ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ     1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΒΑΘΜΟΙ  ΓΚΟΛ
  1.ΔΙΑΓΟΡΑΣ  ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ           16        17-1
  2.ΤΟΛΟΦΩΝΑ  ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ          13        14-3
  3.ΑΕΤΟΣ  ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ                   11         12-8
  4.ΚΕΧΑΓΙΑΣ  ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ               10           8-7
  5.ΑΣΤΕΡΑΣ  ΙΤΕΑΣ                             10         17-2
  6.ΗΣΑΪΑΣ  ΔΕΣΦΙΝΑΣ                         9        10-10
  7.ΕΝΩΣΗ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ                       8          8-15
  8.ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ                                   5           6-8
  9.ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ                 4        10-17
10.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ     4         2-13
11.ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ  ΧΡΙΣΣΟΥ                      2          6-13
12.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΚΙΡΡΑΣ                 1          2-13

 Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΥΩΝΙΑ  ΑΓΙΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  1-3
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  ΓΡΑΒΙΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ΄94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ    3-0
ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ  ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ     7-1
Ρεπό  ο ΚΟΥΜΑΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ              ΒΑΘΜΟΙ       ΓΚΟΛ
1.ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ                             6              11-1
2.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  ΓΡΑΒΙΑΣ                       3                 3-0
3.ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ        3                 4-5
4.ΜΥΩΝΙΑ  ΑΓΙΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΑΣ               3                3-6
5.ΔΩΡΙΚΟΣ  ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ                    0                5-8
6.ΑΠΟ  ΚΟΥΜΑΡΟΣ                                   0                0-1
7.ΑΚΑΔΗΜΙΑ΄94  ΑΜΦΙΣΣΑΣ                 0                0-7